logo

EDO PÕHIKIRI

    

   25. juunil 2011.a  loobus IDO-Estonia SA eesti tantsijate esindamisest IDO rahvusvahelises tantsuorganisatsioonis. 

 19. juulil 2011.a kanti registrisse  - Estonian Dance Organization MTÜ. EDO on IDO rahvusvahelise Presiidiumi poolt ametlikult  aksepteeritud. MTÜ Estonian Dance Organization on IDO ametlik esindaja Eestis.  

Kõikidel muudel ühingutel, sihtasutustel, selahulgas IDO-Estonia SA ja nendega seotud isikutel, puuduvad ametlikud volitused IDO reeglite kasutamiseks võistlustel ning IDO tiitlivõistlustele ja festivalidele tantsijate registreerimine. Vastavalt EDO juhatuse koosoleku otsusele ( 04.08.2011) ning kooskõlas IDO Presiidiumiga, saavad Eestit esindada IDO rahvusvahelistel võistlustel ainult EDO liikmed jooksva reitingu alusel.

 

MITTETULUNDUSÜHINGU ESTONIAN DANCE ORGANIZATION PÕHIKIRI

 


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Estonian Dance Organization (edaspidi lühendatult EDO) on avalikes huvides  tegutsev ühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Tallinn.
1.2. EDO ühendab ja koordineerib Eestis erineva tantsukunstiga tegelevaid harrastustantsijaid ja amatöör tantsuspordiga  tegelevaid stuudioid, seltse, klubisid ja rühmi.
1.3. EDO juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Rahvusvahelise Tantsuorganisatsooni (IDO) aktidest ja suunistest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. EDO’l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.5.  EDO eesmärgiks on edendada sporttantsu Eestis, välja arvatud Standard- ja  Ladina- Ameerika tantsud, Rock 'N' Roll, Boogie Woogie ja Lindy Hop, selle erinevates  vormides ja alaliikides, korraldada harrastustantsijatele- ja tantsuhuvilistele võistlusi, koolitusi, laagreid ning vahendada liikmetele tantsualast riigisisest ja koostöös IDO’ga professionaalset rahvusvahelist tantsualast informatsiooni,korraldada sporttantsu tutvustamist avalikkusele, propageerida sportlikku eluviisi ja liikumisharrastust, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.5.1. tantsualase tegevuse arendamine, sh tantsutreeningute, kursuste, seminaride, treeninglaagrite, võistluste, festivalide, showprogrammide korraldamine ja läbiviimine;
1.5.2. IDO poolt läbiviidavatel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise korraldamine ning selleks valikukriteeriumite kinnitamine;
1.5.3. treenerite ja kohtunike koolitamine, nõustamine ja litsenseerimine;
1.5.4. võistluste reglementide ja normide väljatöötamine;
1.5.5. tantsuüritustealane nõustamine ning teenuste pakkumine;
1.5.6. tantsutarvete hankimine ja müük.
1.6.   EDO majandusaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.august.

 

2. LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. EDO liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ning EDO liikmete nimekirja peab EDO juhatus.
2.2. EDO liikmeks võib olla:
2.2.1. juhatuse poolt aktsepteeritud füüsilised isikud: võistluste ametlikud kohtunikud ja tehniline personal, kes on vastavuses IDO reeglite ja nõudmistega;
2.2.2. juriidiline isik, kelle põhikirjaline tegevus on kooskõlas EDO põhikirjaliste eesmärkidega, kes on tegutsenud vähemalt ühe aasta ning tasuvad iga-aastast EDO klubi liikmemaksu 30. septembriks ja jooksvalt hooajal vältel tantsijate aastamaksu;
2.3. EDO liikmeks astumiseks tuleb EDO juhatusele esitada:
2.3.1. kirjalik avaldus;
2.3.2. asjakohased tõendid, mis kinnitavad liikmeks astuja vastavust punktis 2.2 esitatud nõuetele.
2.4. EDO juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates avalduse ja kõigi nõutavate dokumentide laekumisest.
2.5. Liikmeks astuja on kohustatud tasuma kolme (3) päeva jooksul arvates juhatuse otsuse teatavakstegemisest liikmemaksu liitumistasu, mille suuruse kehtestab EDO juhatus järgmise tantsuhooaja kohta iga aasta 15.septembriks. Liitumistasu suuruse kohta avaldatakse info EDO kodulehel.
2.6. Liikmeks astuja loetakse EDO liikmeks ja kantakse EDO liikmete nimekirja liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.
2.7. EDO liige on kohustatud tasuma igal aastal klubi liikmemaksu, mille suuruse kehtestab EDO juhatus järgmise tantsuhooaja kohta iga aasta 1.augustil. Liikmemaksu suurus võib olla erinev, sõltuvalt sellest, kas liige on füüsiline või juriidiline isik. Liikmemaks tasumise tähtaeg on iga aasta 30. oktoober.
2.8. EDO liikmel on kõik mittetulundusühingu seadusest ja põhikirjast tulenevad liikmeõigused, sh õigus:
2.8.1. osaleda ja olla esindatud EDO üritustel ning tegevustes;
2.8.2. osaleda EDO üldkoosolekutel;
2.8.3. valida ja olla valitud EDO juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;
2.8.4. saada EDO juhtorganitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
2.8.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale ja kooskõlas EDO põhikirjaliste eesmärkidega EDO sümboolikat;
2.8.6. EDO-st välja astuda, esitades selleks EDO juhatusele vastava kirjaliku avalduse.
2.9.  EDO juhatus võib otsustada liikme väljaarvamise ühingust, kui:
2.9.1. liige ei tasu põhikirjas ettenähtud ajaks liikmemaksu
2.9.2. liige on esitanud ühingusse liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine  ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.9.3. liige käitub ebaväärikalt või EDO mainet kahjustades;
2.9.4. esineb muu seadusest tulenev alus.
2.10. Liikme poolt tasutud liitumistasu ja liikmemaksud kuuluvad EDO-le ning liikmel ei ole õigus nõuda liikmelisuse lõppemisel nende tagastamist.

 

3. ÜLDKOOSOLEK
3.1. EDO kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed isiklikult või oma esindaja kaudu.
3.2. Igal liikmel on üldkoosolekul 1 hääl.
3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole EDO liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud kvooruminõude täitmiseks piisav arv liikmeid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, märkides koosoleku kutsesse, et tegemist on korduskoosolekuga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kaks liiget.
3.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
3.4.1. majandusaasta aruande kinnitamine;
3.4.2. juhatuse valimine ja tagasikutsumine;
3.4.3. juhatuse esimehe ehk presidendi valimine ja tagasikutsumine;
3.4.4. EDO lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
3.4.5. muud põhikirjast ja seadusest tulenevad ülesanded.
3.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud EDO kõik liikmed.
3.6. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse arutamist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumist. Pärast koosoleku kokkukutsumisest teatamist on üldkoosoleku päevakorra täiendamist õigust nõuda vähemalt 1/5 liikmete või, kui ühingul on alla 30 liikme, siis vähemalt 6 liikme kirjaliku põhjendatud avaldusega, mis esitatakse EDO juhatusele viie (5) päeva jooksul pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist. EDO juhatus teatab liikmetele päevakorra muutmisest enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.
3.7. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes lähtutakse üldkoosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel mittetulundusühingute seaduses sätestatust.

 

4. JUHATUS
4.1. Üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjaga määratud ulatuses juhatus, kuhu kuulub viis (5) liiget. Juhatuse liikmeks saab valida ainult EDO liiget.
4.2. Juhatus korraldab EDO tööd üldkoosolekute vahelisel ajal ning juhib ja esindab ühingut.
4.3. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ja juhatuse liikmed ametisse tähtajaliselt kolmeks (3) aastaks.
4.4. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ehk presidendi, kes korraldab juhatuse tööd, kutsub kokku  üldkoosolekuid põhikirjas ja seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.
4.5. EDO’t esindavad õigustoimingutes vähemalt kaks (2) juhatuse liiget üheaegselt, välja arvatud juhatuse esimees, kellel on esindusõigus üksinda.
4.6. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele. Juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 juhatuse liikmete häälteenamust.
4.7. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
4.8. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majandusliku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt
4.9. Juhatuse koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.10. Juhatuse ülesanded on muuhulgas järgmised:
4.10.1. Üldkoosoleku otsuste täitmine ja elluviimine;
4.10.2. ühingu igapäevatöö korraldamine;
4.10.3. IDO-ga suhtlemise korraldamine;
4.10.4. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
4.10.5. EDO liikmete registri pidamine;
4.10.6. liikmete poolt makstavate tasude üle arvestuse pidamine ja võlgnevustega tegelemine;
4.10.7. EDO raamatupidamise korraldamine, sh majandusaasta aruande koostamine ja  üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
4.10.8. Juhatus on aruandekohuslane üldkoosoleku ees.

 

5. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
5.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
5.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 

Põhikiri käesolevas redaktsioonis on kinnitatud  21. oktoobril  2017. a üldkoosolekul.